Splošni pogoji

Splošni pogoji za dostop in uporabo spletnih vsebin in naročniško razmerje na spletne edicije.

 1. Splošno o ponudniku

Podatki o ponudniku (v nadaljevanju ponudnik)
Naziv: LOUVE Ltd. podružnica Ljubljana
Naslov in sedež: Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Spletna stran: www.ookami.si
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: SRG 2020/32799.
Matična številka: 8736499000.
Davčna številka: SI51060183.
TRR: SI56 0310 6100 0987 911, odprt pri SKB d. d.
Telefon: 0038651890089.
Elektronska pošta za naročanje in ostale informacije v zvezi z nakupom, naročanjem in/ali uporabo spletnih vsebin/edicij: info@ookami.si

Ponudnik je lastnik in izdajatelj spletnih vsebin in spletnih edicij, tj. revij, prilog ter spletnih tečajev, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v okviru naročniškega razmerja ali pa tudi v prosti prodaji, in sicer preko ponudnikove spletne strani. Prav tako je ponudnik lastnik spletnih strani www.ookami.si in izvajalec njihovih spletnih vsebin/edicij, za katere ima urejene potrebne avtorske pravice, partnerske pogodbe.

 1. Namen

Namen Splošnih pogojev za dostop in uporabo spletnih vsebin in naročniško razmerje na spletne edicije (v nadaljevanju Splošni pogoji za spletne vsebine) je opredeliti pojme ter razmerja med ponudnikom in uporabnikom (ponudnik in uporabnik podrobneje opredeljena v točkah: Splošno o ponudniku, Opredelitev bistvenih pojmov).

 1. Opredelitev bistvenih pojmov

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki oziroma naročniki.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obiskuje/naroča/kupuje/dostopa do spletnih vsebin/edicij na spletni strani ponudnika.

Uporabnik plačljivih vsebin je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo spletnih vsebin ponudnika strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani www.ookami.si in/ali kupi dostop do spletnih vsebin. Kjer je to od njega zahtevano, mora pred dostopom do plačljivih vsebin soglašati s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine.

Uporabnik neplačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletne strani ponudnika in vsak, ki pri ponudniku v spletni trgovini kupi kateri koli izdelek. Po želji se lahko na posamezne neplačljive vsebine, ki so na voljo preko e-pošte ponudnika, prijavi, kar opravi z registracijo in s soglašanjem s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine.

Plačljiva vsebina je vsaka vsebina, ki je na spletni strani ponudnika ponujena za plačilo. Nakup plačljivih vsebin uporabniku prinaša časovno omejen dostop ali časovno neomejen oz. naročniški dostop do pisnega preklica, za kar se uporabnik odloči sam.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo spletne storitve ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine in drugimi navodili ponudnika.

Posamezne spletne vsebine ponujajo različne možnosti sodelovanja ter vsebine, produkte, storitve za uporabnike: nagradne križanke, nagradne igre, naročniške akcije, prodajne akcije, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila le-teh niso predmet teh Splošnih pogojev za spletne vsebine in so navedena sproti, ob posamezni vsebini.

Datumi izidov je predviden med 20. in 25. v tekočem mesecu in s tem tudi dostop do spletnih vsebin ponudnika, ki so vezane na sklenjeno naročniško razmerje. Datumi se lahko spremenijo/prestavijo, v kolikor je na predvideni dan izida praznik in v primeru dvojnih številk. Ponudnik si pridržuje pravico do prestave oz. zamika izida posamezne spletne izdaje, če pride do sprememb okoliščin pri njeni izdelavi.

Prodajna cena: Ob posamezni plačljivi spletni vsebini ponudnika so navedene cene v evrih (EUR) in veljajo kot prodajne cene z vključenim DDV.

Naročnik je uporabnik, ki se naroči na ponudnikovo spletno vsebino in dostopa do nje na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine, in pod cenami, objavljenimi v ceniku ponudnika (www.ookami.si/narocnina). Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino/potrdila, temveč račune za naročnino/potrdila njemu dostopnih spletnih vsebin prejema in plačuje plačnik.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki kupi in/ali naroči eno ali več plačljivih vsebin ponudnika in soglaša s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine. Račune/potrdila z zaračunano naročnino/kupnino prejme, kot je opredeljeno ob sklenjeni naročnini/nakupu. V primeru naročnika, če le-ta ne dostopa do spletne edicije, ampak le plačuje račune za uporabnika naročene spletne edicije, se šteje, da je plačnik.

Naročnina je nadomestilo za dostopanje do naročene spletne edicije s potrebno registracijo.

Prodajni kanali: Uporabnik lahko plačljive vsebine ponudnika kupi ali se nanje naroči prek različnih prodajnih kanalov, ki so opredeljeni v 7. točki Splošnih pogojev za spletne vsebine (Nakup, naročanje).

 1. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ponudnika, so last družbe LOUVE Ltd. podružnica Ljubljana in avtorjev portala www.ookami.si, razen če to ni posebej navedeno. Vse spletne vsebine ponudnika so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95, s sprem.) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja družbe LOUVE Ltd. podružnica Ljubljana.

 1. Dostop in uporaba

Spletne strani ponudnika so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani www.ookami.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do svojih spletnih strani.

Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih za nakup dostopa na spletnih straneh ponudnika. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi spletnih strani bo ponudnik vsebin sproti objavljal in posodabljal na spletnih straneh www.ookami.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 17. členu teh Splošnih pogojev za spletne vsebine, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin na svojih spletnih straneh na posamezno geslo.

Za uporabo plačljivih spletnih vsebin ponudnika ni starostnih omejitev.

 1. Splošna priporočila uporabnikom

Uporabnik se zaveže, da bo skrbno varoval svoje geslo (velja za tiste uporabnike, ki ga imajo iz naslova potrebne registracije) in ga ne bo izdal drugim osebam. Če ponudnik zazna kršitev, uporabnika najprej opozori z elektronskim sporočilom, če se kršitve nadaljujejo, lahko predčasno onemogoči dostop brez vračila plačila.

Uporabnik vsebine uporablja v skladu z navodili in priporočili ponudnika in z navodili ponudnika poti.

Uporabnik naj se zaveda, da so kljub skrbi in nadzoru storitev mogoče zlorabe.

 1. Nakup, naročanje

Uporabnik plačljivih vsebin se na posamezne plačljive vsebine na spletni strani ponudnika lahko naroči ali jih kupi preko različnih podajnih kanalov, in sicer:
• Za časovno omejeni dostop: kot je navedeno v navodilih za zakup pod posamezno spletno vsebino/člankom.
• Za časovno neomejeni oz. naročniški dostop do pisnega preklica: z izpolnjeno e-naročilnico na www.ookami.si /narocnina ali po elektronski pošti na info@ookami.si.

Veljavno izpolnjeno naročilo preko posameznega prodajnega kanala praviloma vsebuje naslednje podatke:
• izbrano plačljivo vsebino, katero uporabnik kupuje/naroča in s tem tudi do nje dostopa,
• izbrano naročniško obdobje za plačilo in podaljšanje naročnine,
• ime, priimek (oz., v primeru pravne osebe, naziv družbe), naslov in kontakt naročnika/kupca,
• naslov oz. naziv prejemnika vsebine (v kolikor je le-ta drugačen ali v primerih, ko je prijavljeni naročnik le plačnik in podarja vsebino tretji osebi),
• soglasje s temi Splošnimi pogoji za spletne vsebine/edicije.

Uporabnik do plačljivih vsebin dostopa po plačilu obveznosti (Podrobneje v točki Plačevanje) in v skladu z navodili za dostopanje do plačljivih vsebin (registracija, kot je zahtevana).

 1. Vrste naročnin in cene

Naročniki se lahko naročijo na vsebine pod pogoji in ceniku označenem direktno ob posamezni vsebini. Spletne vsebine so dostopne na podlagi različnih naročniških nivojev:

 • Brezplačne vsebine: So prosto dostopne vsebine, produkti, za katere ni potreben noben nivo naročniškega razmerja.
 • Brezplačne vsebine dostopne s prijavo v ÖKAMI okrožnico in nakupom izdelka v spletni trgovini: So vsebine, katere so brezplačne, vendar dostopne samo s prijavo na e-mail okrožnico oziroma t.i. “mailing” listo za obveščanje o prihajajočih vsebinah, novostih, ponudbi, akcijah ipd. ponudnika in/ali njegovih poslovnih partnerjev po e-pošti. Brezplačne vsebine so dostopne tudi naročnikom, ki so v spletni trgovini kupili kateri koli izdelek. Odjava od novic je mogoča kadarkoli, vendar se z odjavo novic prekine tudi brezplačen dostop.
 • Mesečni dostop: So plačljive vsebine, ki so dostopne 30 dni od dneva plačila naročila na vsebine in se ne podaljšajo avtomatično.
 • Mesečno naročniško razmerje: So plačljive vsebine, ki so dostopne 30 dni od prvega plačila naročila in se avtomatično podaljšujejo do prekinitve naročniškega razmerja. Več o mesečni naročnini pod točko 8.a).
 • Letni dostop: So plačljive vsebine, ki so dostopne 360 dni oziroma minimalno 12 x 10 še ne objavljenih avtorskih člankov s pripadajočimi storitvami/produkti od plačila naročila.

Cene za zakupljeno obdobje posamezne plačljive vsebine se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika ponudnika, ki je naveden za posamezno plačljivo vsebino in na spletni strani www.ookami.si/narocnina.

8.a) Cena za naročniški dostop do plačljivih vsebin je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda naročene spletne edicije in števila izidov naročene edicije v določenem časovnem obdobju, glede na izbrano naročniško obdobje ob sklenitvi poslovnega razmerja. V kolikor je naročniško razmerje sklenjeno pod akcijskimi pogoji, bodo morebitni dodatno priznani popusti razvidni iz računa/potrdila za plačilo naročnine.

Ponudnik ima pravico spremeniti cene in pogoje plačljivih vsebin, pri čemer se cene spreminjajo skladno z določili teh Splošnih pogojev za spletne vsebine, s katerimi uporabnik plačljivih vsebin izrecno in vnaprej soglaša.

V primeru spremembe cen in pogojev plačljivih vsebin na osnovi naročniškega dostopa, bo naročnik o tem obveščen z objavo sprememb v spletnih izdajah ponudnika ali preko (pred)računa za naslednje naročniško obdobje ali na kontakt, ki ga je navedel ob sklenitvi naročniškega dostopa. Spremenjene cene in pogoji naročnin veljajo od dneva objave vsakokratne spremembe cen dalje, naročnina pa se po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.

V primerih spremembe cen in/ali pogojev plačljivih vsebin na osnovi mesečnega naročniškega dostopa, ima naročnik pravico, da v roku osmih (8) dni od obvestila o spremenjeni ceni in/ali pogojih naročnine ponudnika obvesti, da s spremembo ne soglaša, in sicer preko e-pošte info@ookami.si, naročniško razmerje se prekine pred pričetkom novega obdobja z novo ceno. Če naročnik v navedenem roku ponudnika ne obvesti, se šteje, da spremembi cene in/ali pogojev naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko sprememba stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene cene in pogojev naročnine.

 1. Plačevanje

Uporabnik plača časovno omejeni dostop do plačljivih vsebin v skladu z navodili in možnostmi, ki so navedeni neposredno pod posamezno plačljivo vsebino in si jih izbere sam:

 • Nakup in plačilo s plačilnimi karticami ali prek storitve Stripe.
 • Plačilo storitev po predračunu.

Uporabnik plača časovno omejeni oz. naročniški dostop do plačljivih vsebin glede na izbrano naročniško obdobje ob sklenitvi naročniškega razmerja in glede na izbrano plačilnost možnost (plačilna kartica, Stripe). Izbrano naročniško obdobje se šteje kot časovno obdobje, za katerega bo naročnik plačeval dostop do vsebin ali naročnino. Glede na frekvenco izbranega časovnega obdobja oziroma najkasneje 8 dni pred iztekom obdobja, za katerega je naročnina plačana, bo ponudnik naročnika obvestil o prihajajočem poteku in mu poslal račun za naslednje obdobje. Valuta za plačilo naslednjega mesečnega obdobja je 8 dni od prejema. Računi bodo izdani v elektronski obliki in poslani iz naslova info@ookami.si. V kolikor naročnik računa ne prejme, naj kontaktira ponudnika na info@ookami.si ali med delovnim časom na telefon 0038651890089.

Uporabnik oz. naročnik za časovno neomejeni dostop do plačljivih vsebin za izbrano naročniško obdobje, ki se obnavlja na časovna obdobjam ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:
• plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta …),
• plačilo z elektronskim nakazilom,
• plačilo preko kreditne kartice – Stripe.

Naročnik se s plačilom prve obveznosti iz naslova sklenjene naročnine zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročene spletne vsebine. Za pravilnost in celovitost vseh navedenih podatkov ob sklenitvi naročniškega razmerja jamči naročnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan sporočiti spremembe ponudniku v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot 5 delovnih dni do izstavitve novega računa.
Dostop do spletnih vsebin bo omogočen ob rednem plačevanju obveznosti. V kolikor obveznost ni poravnana do poteka valute, bo ponudnik dostop omogočal še 8 dni po preteku valute. V kolikor račun ne bo poravnan do preteka obračunanega obdobja, ponudnik prekine nadaljnje naročniško razmerje.

Reklamacije na izdane račune in/ali izvršene obremenitve sprejema ponudnikov oddelek za naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, oz. 8 dni po prejetem obvestilu, ki ga prejme naročnik za bremenitev preko plačilne kartice in ali Stripe v elektronski obliki (info@ookami.si). V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, se naročniško razmerje prekine. Dostop se ponovno nazaj omogoči, če plačnik dolg poravna v roku 8 dni od prekinitve. V kolikor plačnik dolg poravna kasneje, je potrebno plačljive spletne vsebine ponovno naročiti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostopa zaradi neporavnanih obveznosti do le-tega pri ponovni vzpostavitvi dostopa naročenih spletnih vsebin ni več upravičen.

Pri plačevanju digitalne naročnine preko kreditne kartice veljajo avtomatski odtegljaji za obnavljanje digitalnega naročniškega obdobja do preklica.

 1. Podatki o uporabniku/naročniku

Uporabo spletnih vsebin ponudnika urejajo pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UR. l. RS št. 20/98 s spremembami in dopolnitvamu; ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS št. 61/2006 s spremembami in dopolnitvami) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Za uporabo določenih storitev na spletnih straneh ponudnika vsebin mora uporabnik ali naročnik opraviti registracijo, pri kateri bo moral posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

Registracijo lahko uporabnik ali naročnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter k nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Registrirani uporabnik ali naročnik dovoljuje ponudniku vsebin, da posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje v skladu z veljavno uredbo oz. izključno za uresničevanje obveznosti iz naslova naročniških/pogodbenih razmerij in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom ali naročnikom.

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov in/ali naročnikov na njegove spletne vsebine pridobival, hranil in drugače obdelovala za naslednje namene:
– vodenje baze registriranih uporabnikov/naročnikov;
– administracije spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj…);
– statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto);
– obveščanje o vsebinah, novostih, ponudbi, akcijah in drugih podobnih vsebinah ponudnika in/ali njegovih poslovnih partnerjev po e-pošti.

Ponudnik bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Mesečni naročniki prejmejo obvestila o prihajajočih člankih in novih vsebinah, ponudbah, s prejetim računom. Za uporabnike in prejemnike Ookami.si okrožnice pa pomeni, da če ste izrecno privolili, vam pošiljamo Ookami.si okrožnico, kar hkrati pomeni, da vam lahko pošiljamo tudi elektronsko vsebino komercialne narave. Podatki, ki ste nam jih posredovali, se bodo uporabljali za te namene. Če okrožnic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo (odjava je navedena na dnu vsak okrožnice). Obdelava podatkov za pošiljanje novic je nujna zaradi naših legitimnih interesov, zato za obdelavo tovrstnih podatkov vaše privoljenje ni potrebno. Pravna osnova je vaše naročilo. Brez vašega naročila vam okrožnice ne bomo pošiljali.

Naročila in osebni podatki uporabnikov, oddani na spletnem mestu ponudnika, se hranijo pri ponudniku zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti in obveznosti za posamične plačljive vsebine, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci ponudnika in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati njegove osebne podatke za reklamiranje, trženje in anketiranje. Izdajatelj je v tem primeru dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov. Svojo zahtevo po preklicu lahko uporabnik izvede tako, da jo posreduje na info@ookami.si. S pismom na fizični ali elektronski naslov ponudnika lahko naročnik prav tako ureja vse svoje pravice, ki so opredeljene v Splošni uredbi o varovanju osebnih podatkov (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor).

 1. Odstop od pogodbe

Sklenjeno naročniško razmerje (v nadaljevanju in v naslovu tega člena pogodba).

Naročnik/plačnik ima pravico, da v 8 dneh od nakupa vsebin brez navedbe vzroka ponudnika obvesti, da odstopa od pogodbe in od ponudnika zahteva vračilo plačila, ki se nanaša direktno na predmet odstopa.

Pogoj za uveljavitev odstopa je glede na naročniška razmerja na podlagi točke 8 teh Splošnih pogojev:

 • V primeru mesečnega dostopa ali letnega dostopa: da plačnik spletnih vsebin, prilog, spletnih izobraževanj, povezanih produktov, popustov in ugodnosti še ni koristil.
 • V primeru 30 dnevnega mesečnega naročniškega razmerja: celotno vračilo kupnine, če plačnik spletnih vsebin, prilog, spletnih izobraževanj, povezanih produktov, popustov in ugodnosti še ni koristil oziroma delno vračilo kupnine od dneva odstopa dalje do poteka mesečnega zakupa in prekinitev nadaljne naročnine.
  Pravice do odstopa uveljavlja z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, in sicer po elektronski pošti (info@ookami.si) ali po pošti na naslov LOUVE Ltd. podružnica Ljubljana, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.

Če naročnik/plačnik odstopi od pogodbe pravočasno, tj. v roku 8 dni od plačila naročene spletne vsebine, mu ponudnik najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne pripadajoča plačila. Tako povračilo ponudnik izvede s plačilom na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

 1. Preklic in prekinitev naročniškega dostopa

Preklic in s tem prenehanje mesečnega naročniškega dostopa do ponudnikovih spletnih vsebin mora biti podan v pisni obliki, po elektronski pošti (info@ookami.si) ali po pošti na naslo LOUVE Ltd. podružnica Ljubljana, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.

Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike, ponudnik naročnika in/ali plačnika ob odpovedi zaprosi in bo hvaležen za morebitno navedbo razloga odpovedi. Odpovedi začnejo veljati z datumom prejetja odpovedi. Ponudnik lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja, v kolikor odpoved vrši v imenu naročnika/plačnika druga oseba.

Če želi naročnik/plačnik, ki je plačal naročnino vnaprej, naročniško razmerje prekiniti pred potekom obdobja, za katerega je že plačana naročnina, se mu naročnina za vsebine, do katerih je dostopal do preklica, obračuna po rednih pogojih iz cenika za naročnino. Morebitno nastalo razliko pa je naročnik/plačnik dolžan doplačati oz. se mu le-ta vrne na transakcijski račun, ki ga pisno sporoči ponudniku.

 1. Reklamacije, reševanje sporov

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij uporabnikom zagotovil odpravljanje vzrokov za reklamacijo. Če pri tem ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, bo reklamacijo posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

 1. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik spletnih vsebin ponudnika se mora zavedati, da:
• Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso popolnoma zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik ne prevzema odgovornosti;
• Ponudnik in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
• Uporabnik za uporabo potrebuje primeren računalnik/tablico/pametni telefon;
• Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
• Ponudnik ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh www.ookami.si, katere avtorji so uporabniki spletnih vsebin;
• Ponudnik si pridržuje pravico neobjave vsebinsko neprimernih sporočil in/ali komentarjev na vse objavljene vsebine.

 1. Uporabnik se zaveže, da
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
  • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
  • storitev ne bo izrabljal v nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
  • ne bo tržil avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
  • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletnih strani ponudnika vsebin in še posebej njenih plačljivih vsebin,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
 1. Kršenje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te Splošne pogoje za spletne vsebine ali delujejo v nasprotju z njimi, za časovno obdobje treh (3) dni onemogoči dostop do plačljivih in neplačljivih spletnih vsebin, tudi če so storitev plačali.

Ponudnik si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz hude malomarnosti kršijo te Splošne pogoje za spletne vsebine, delujejo v nasprotju z njimi oz. posredujejo svoje geslo in/ali uporabniško ime tretjim osebam.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku, ponudniku poti ali tretjim osebam kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Uporabnik je seznanjen z dejstvom in se strinja, da ponudnik na utemeljeno zahtevo državnega organa temu posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku z e-pošto na naslov info@louve-ltd.eu, ali pisno na naslov LOUVE Ltd. podružnica Ljubljana, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom Spletna revija Ookami.si

 1. Piškotki

Spletne strani ponudnika uporabljajo informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnih strani ponudnika, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Podrobneje o piškotkih ponudnika: https:// www.ookami.si /piskotki/.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Na spletnih straneh ponudnika uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov.
Če je uporabnik soglasje za piškotke dal, pa si je kasneje premislil, bo moral ponastaviti svojo odločitev tako, da bo piškotke izbrisal. Po izbrisu bo ponovno dobil obvestilo, ali želi piškotke.

 1. Spremembe in končne določbe

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za spletne vsebine veljajo kot sestavni del razmerja med uporabniki in ponudnikom. Objavljeni so na spletni strani in na sedežu ponudnika. Ponudnik lahko spreminja Splošne pogoje in cenovno ponudbo, tako za obstoječe kot nove naročnike, skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo, z objavo v svojih ali elektronskih medijih.

Ponudnik lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Ljubljana, 12.09.2021